Thứ Ba

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tôi cống hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi

"Không có gì quý hơn độc lập tự do" - Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trên Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam ngày 17-7-1966

"Không có gì quý hơn độc lập, tự do" là một mệnh đề đấu tranh, đấu tranh cho chân lý. Mệnh đề đấu tranh này của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra bốn nội dung cơ bản có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất sâu sắc:

Thứ nhất có độc lập, tự do thì sẽ có tất cả; đất nước không thể phồn vinh, dân tộc không thể phát triển, nhân dân không thể có cơm no, áo ấm và cuộc đời hạnh phúc nếu không có dược độc lập, tự do.

Bác Hồ: Tôi cống hiến cả cuộc đời cho dân tộc tôi
Độc lập, tự do là quyền dân tộc, quyền con người, là vấn đề đầu tiên và thiêng liêng, là "xuất phát điểm" đối với mọi dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới trên con đường đi tới phồn vinh và hạnh phúc. Giá trị to lớn, ý nghĩa thời đại sâu sắc và lâu dài của chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" chính là ở chỗ đó.

Thứ hai, muốn có độc lập, tự do thì các dân tộc bị áp bức không thể ngồi yên chờ đợi, càng không thể trông chờ vào sự "ban ơn" của các thế lực đế quốc, thực dân.

Độc lập, tự do của các quốc gia dân tộc là một giá trị cao quý và thiêng liêng, là "không có gì quý hơn", là kết quả đấu tranh liên tục, bền bỉ của cả dân tộc, của nhân dân các quốc gia dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Thứ ba, khi độc lập, tự do bị xâm phạm thì cả dân tộc phải kiên quyết đứng lên chiến đấu đến cùng để giữ vững và bảo vệ nền độc lập và tự do ấy. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: "Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ". 

Thứ tư, khi đã có độc lập, tự do thì phải quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng hạnh phúc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ ham muốn tột bậc của Người là làm sao cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân Việt Nam được hoàn toàn tự do, "đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".

Ý nghĩa thực tiễn to lớn của mệnh đề "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" không phải chỉ thể hiện trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trong chiến tranh chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, mà còn thể hiện rất sâu sắc trong quá trình tổ chức xây dựng xã hội mới.

Chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" nhắc nhở Đảng và nhân dân Việt Nam rằng, những cái gì là "bất biến" phải kiên định, giữ vững để có thể “vạn biến" được với tình hình. 

Dân tộc Việt Nam, nhân dân và đất nước Việt Nam đã sản sinh ra tư tưởng Hồ Chí Minh; và chính tư tưởng Hồ Chí Minh, đến lượt mình lại là giá trị tinh thần, tài sản tinh thần to lớn, tạo động lực và diện mạo mới cho sự phát triển của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Trách nhiệm của thế hệ người Việt Nam hôm nay là phải thấm nhuần và thực hiện tốt hơn tư tưởng Hồ Chí Minh, phải làm cho tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" được hiện thực hóa tốt hơn và thấm sâu hơn nữa trong thực tiễn, trong đòi sống hiện thực của mọi người dân, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam