Thứ Tư

Facebook tổ chức sự kiện Facebook Business Hackathon lần đầu tiên tại Việt Nam dành cho các bạn thích kinh doanh

The First Business Hackathon. Ever/ Chương trình Hackathon đầu tiên cho doanh nghiệp

Because why limit hackathons to only developers/technologists?

At Facebook, we believe that business people can also participate in hackathons. Instead of building tech products, however, in a business hackathon, we will build business models and frameworks along with mentors, and pitch them to Facebook's senior managers as well as seasoned investors.

How cool is that? Read on - even more cool stuff coming below.

Vì sao cuộc thi lập trình giới hạn để chỉ các nhà phát triển / kỹ sư công nghệ?
Facebook tổ chức sự kiện Facebook Business Hackathon lần đầu tiên tại Việt Nam dành cho các bạn thích kinh doanh
Tại Facebook, chúng tôi tin rằng những người kinh doanh cũng có thể tham gia vào cuộc thi Hackathon. Thay vì xây dựng các sản phẩm công nghệ cao, trong một hackathon kinh doanh, chúng tôi sẽ xây dựng mô hình kinh doanh và các khuôn khổ cùng với các cố vấn, các nhà quản lý cấp cao của Facebook, và các nhà đầu tư dày dạn.

Bạn có thích thú không? Đọc thêm và chương trình chúng tôi còn nhiều điều thú vị khác

The Objective /Mục Tiêu

Following the series of Facebook Hackathons in Vietnam, Facebook Business Hackathon provides an opportunity for local entrepreneurs to meet up and design cross-border business model by leveraging local human resources, manufactoring power, and cross border services.

Cross-border services suggested:
-       Facebook (Advertising, Commerce, and Software Integration solutions)
-       Amazon Fulfillment services, Amazon Web Services
-       Payoneer, PayPal (Payment Services)
-       Shopify, Magento (Ecommerce solutions)
-       Cross-border logistics providers: DHL, UPS etc

How does it work? Check out the format below!

Sau hàng loạt các cuộc thi lập trình Facebook tại Việt Nam, Facebook Business Hackathon là một cơ hội khác cho các doanh nghiệp địa phương đáp ứng mô hình kinh doanh xuyên biên giới bằng cách tận dụng nguồn lực địa phương của con người, sức mạnh sản xuất, và các dịch vụ qua biên giới.

Các dịch vụ xuyên biên giới gợi ý:
- Facebook (Quảng cáo, Thương mại và Tích hợp phần mềm giải pháp)
- Dịch vụ FBA Amazon, Amazon Web Services
- Payoneer, PayPal (dịch vụ thanh toán)
- Shopify, Magento (các giải pháp thương mại điện tử)
- Nhà cung cấp dịch vụ hậu cần Cross-border: DHL, UPS vv

Vậy thể lệ cuộc thi là gì? Kiểm tra định dạng dưới đây nhé!

Event Format / Thể lệ cuộc thi

30 invited mentors will be grouped with 100 hackathon candidates. The attendees will have to pass the business exams on Facebook marketing solutions and write an essay about their interested topics.

Pitching day: 6 hour hackathon. Each team will work with an experienced mentor in business to build a solutions to help solve the business case. Candidate picks 1 out of 6 business cases provided by Facebook organizing team.

Cross-border business topics should be around:
-       Medical tourism
-       Cross border ecommerce
-       Logistics solutions / Sourcing
-       Technology Services
-       Gaming

Minimum requirement on the date of event:
-       Facebook fanpage
-       Website with uploaded products
-       Operational/logistics solutions identified
-       Business plan, marketing plan with P&L and projections for the next 2 years

Bonus:
-       Can demo how the products/system work
-       Already have clients/business that is running at smaller scale (established business for more than 1 year is discarded). If you already have a business, our focus would be on how you can scale that business
-       You are free to hire engineers to help you build products/prototypes for the business model you are planning to present

30 cố vấn sẽ được nhóm lại với 100 ứng cử viên hackathon. Những người tham dự sẽ phải vượt qua các kỳ thi kinh doanh các giải pháp tiếp thị Facebook và viết một bài luận về các chủ đề quan tâm của họ.

Ngày thi: 6 giờ hackathon. Mỗi đội sẽ làm việc với một người cố vấn giàu kinh nghiệm trong kinh doanh để xây dựng một giải pháp để giúp giải quyết các trường hợp kinh doanh. Ứng viên chọn 1 trong 6 trường hợp doanh nghiệp được cung cấp bởi đội ngũ tổ chức Facebook.

Các chủ đề kinh doanh qua biên giới sẽ vào khoảng:
- Du lịch chữa bệnh
- Thương mại điện tử qua biên giới
- Giải pháp Logistics / Sourcing
- Dịch vụ công nghệ
- Gaming

Yêu cầu tối thiểu của sự kiện:
- Facebook fanpage
- Website với các sản phẩm được tải lên
- Giải pháp hoạt động / hậu cần xác định
- Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing với P & L và dự báo trong 2 năm tới

Bonus:
- Có thể giới thiệu như thế nào các sản phẩm / hệ thống làm việc
- Đã có khách hàng / doanh nghiệp đang chạy ở quy mô nhỏ hơn (kinh doanh thành lập trong dưới 1 năm). Nếu bạn đã có một doanh nghiệp, trọng tâm của chúng tôi là làm thế nào bạn có thể mở rộng quy mô kinh doanh
- Bạn có thể tự do thuê kỹ sư để giúp bạn xây dựng các sản phẩm / nguyên mẫu cho các mô hình kinh doanh mà bạn đang có kế hoạch để trình bày
Link đăng ký và theo dõi tại đây https://fbbizhackathon.splashthat.com/