Thứ Tư

Bảo hiểm Prudential, Dai-ichi bị thanh tra Cục Quản lý, phát hiện hàng loạt sai phạm!

Các công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential, Dai-ichi Việt Nam bị thanh tra Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) phát hiện hàng loạt sai phạm.

Bảo hiểm Prudential, Dai-ichi bị thanh tra Cục Quản lý, phát hiện hàng loạt sai phạm!
Theo báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra 9 tháng năm 2016 của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Cục QLGSBH), Bộ Tài chính cho thấy qua kiểm tra, thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, môi giới bảo hiểm.

Cụ thể, trong quý III năm 2016, Cục QLGSBH đã triển khai 3 cuộc thanh tra gồm: Công ty TNHH Dai-ichi Việt Nam, công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam.

Kết quả thanh tra cho thấy các doanh nghiệp này chấp hành không đúng quy định về việc tách quỹ chủ sở hữu, quỹ chủ hợp đồng; trích lập dự phòng nghiệp vụ; công tác chăm sóc, chi trả quyền lợi bảo hiểm; công tác quản lý đại lý; chi hoa hồng đại lý; công tác theo dõi, hạch toán công nợ; công tác hạch toán kế toán…

Riêng đối với công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam, cơ quan thanh tra kết luận công ty này chưa chấp hành đúng quy định của Bộ Tài chính về phí bảo hiểm (bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe), công tác đào tạo, cấp chứng chỉ và quản lý đại lý; chi hỗ trợ đại lý cao hơn quy định, chi bồi thường cho trường hợp bị loại trừ bảo hiểm, bồi thường chưa đủ căn cứ hoặc bằng chứng xác thực...

Bên cạnh đó, Cục QLGSBH cũng thực hiện thanh tra đối với hai công ty môi giới bảo hiểm gồm: công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam, công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson.
Bảo hiểm Prudential
Hai công ty này vi phạm chủ yếu như: hoạt động môi giới bảo hiểm ngoài địa bàn quy định, hoạt động môi giới không có thỏa thuận bằng văn bản với bên mua bảo hiểm; tư vấn cho khách hàng không đúng quy tắc, điều khoản bảo hiểm cháy nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành…

Sau thanh tra, Cục QLGSBH đã chấn chỉnh công tác hạch toán kế toán, xử lý về mặt tài chính tại các doanh nghiệp. Đồng thời, kiến nghị kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nhiệp tăng thêm và thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước 625 triệu đồng.

Theo Trí Thức Trẻ