Thứ Tư

90% người giải sai bài toán đơn giản

Trang "Fun Things To Do When Bored" khẳng định, 90% người tham gia giải bài toán đơn giản này đưa ra đáp án sai.

Đề bài như sau:

Nếu 1 + 5 = 18

2 + 10 = 36

3 + 15 = 54

thì 4 + 20 = ?

90% người giải sai bài toán đơn giản
4 + 20 = ?

Mời bạn đưa ra câu trả lời theo bạn là đúng!