Chủ Nhật

Phú Thọ: Nỗ lực giảm thất thoát tài nguyên

Nhờ thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Phú Thọ, đến nay toàn tỉnh đã thu hồi được nhiều diện tích đất đai, đồng thời khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên khoáng sản…

Kết quả kiểm tra cho thấy, tổng diện tích đất tỉnh đã thu hồi năm 2015 là 260,43ha. Trong đó: đất nông nghiệp là 128,76ha; đất phi nông nghiệp 131,46ha; đất chưa sử dụng 0,2ha. Tỉnh cũng đã tiến hành thu hồi 03 trường hợp tổ chức tự nguyện trả lại đất với diện tích thu hồi là 103ha. Số đất này sau đó được chuyển giao để thực hiện các công trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh.

Công trình trạm tưới tiêu Đông Nam hoàn thiện và đi vào sử dụng sẽ giúp tận dụng nguồn nước phát triển sản xuất, tạo cảnh quan môi trường sinh thái đẹp
Đồng thời thực hiện tốt công tác giao, cho thuê đất và công tác bồi thường, tái định cư. Tỉnh đã giao đất cho 1.129 tổ chức, hộ gia đình cá nhân với tổng diện tích là 147,7ha. Tổ chức sử dụng đất là 45 tổ chức, diện tích 124,08ha; hộ gia đình cá nhân là 1084 hộ gia đình cá nhân, diện tích 23,62ha; ký 46 hợp đồng thuê đất với các tổ chức được nhà nước cho thuê đất.

Tích cực triển khai thực hiện được 42 dự án, công trình với tổng diện tích đất thu hồi 262,76ha của 3.652 hộ gia đình, cá nhân và 19 tổ chức sử dụng đất; tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đấu giá quyền sử dụng đất thành công 908 ô đất với tổng diện tích đấu giá là 12,3ha, tổng số tiền thu được là 257,12 tỷ đồng.

Tỉnh cũng đã tiến hành triển khai tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho 43 mỏ với tổng số tiền cấp quyền là 32,786 tỷ đồng. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Năm qua, tỉnh đã nhận hơn 110 đơn thư khiếu nại, tố cáo về các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản...; tiến hành xử phạt theo đúng thẩm quyền.

Bên cạnh đó, hàng năm đều có các đợt kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, nước nhằm kịp thời nắm bắt tình hình thực tế để có biện pháp quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, khoáng sản, nước và nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường.

Tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực đất đai ở 03 cấp (tỉnh, huyện, xã); xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo kế hoạch.

Có được những thành quả đó là nhờ sự chỉ đạo đúng đắn của lãnh đạo và nỗ lực của nhân dân toàn tỉnh với nhiều việc làm thiết thực. Các đơn vị, ban ngành có liên quan đã nhanh xây dựng chi tiết kế hoạch sử dụng đất của 11 huyện; điều tra thoái hóa đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất các tổ chức; định giá đất; khoanh định khu vực không đấu giá khoáng sản; xác định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản; kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất qua các năm. Qua kết quả kiểm kê đã thống kê khối lượng, nguyên nhân tăng giảm góp phần phục vụ quản lý hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên đất. Đồng thời tích cực, chủ động xây dựng các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra tỉnh luôn kịp thời đưa ra những kế hoạch, chủ trương với tầm nhìn chiến lược sâu và xa: tiến hành kiểm kê đất đai, ban hành kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 – 2020 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; quy hoạch đa dạng sinh học đến năm 2020, định hướng đến năm 2030..

Phú Thọ cũng chú trọng đến công tác tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng tài nguyên cho các tổ chức và cá nhân trong tỉnh nhằm tiết kiệm tài nguyên, tránh phát thải và bảo vệ môi trường. Các chương trình truyền thông và chương trình mục tiêu cấp Quốc gia, cấp tỉnh đều được chính quyền và nhân dân toàn tỉnh hưởng ứng sôi nổi như: Giờ Trái đất, Tuần lễ Quốc gia, Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Nước thế giới… Phối hợp với các tổ chức đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn viên chức tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên... thực hiện mít tinh, tập huấn, tham quan mô hình... đã góp phần tuyên truyền ý thức sử dụng tiết kiệm tài nguyên, tránh phát thải và bảo vệ môi trường cho nhân dân toàn tỉnh.

Thời gian tới, tỉnh Phú Thọ chủ trương tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tài nguyên gắn với việc bảo vệ môi trường.

Nguyễn Nhung/Baoxaydung.com.vn