Chủ Nhật

Kích thước giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5

Kích thước giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5
KÍCH THƯỚC CÁC KHỔ GIẤY VĂN PHÒNG THƯỜNG DÙNG
Kích thước các khổ giấy văn phòng thường dùng hiện nay dùng cho tra cứu.
Kích thước khổ giấy A0 : 841 x 1189 mm
Kích thước khổ giấy A1 : 594 x 841 mm
Kích thước khổ giấy A2 : 420 x 594 mm
Kích thước khổ giấy A3 : 297 x 420 mm
Kích thước khổ giấy A4 : 210 x 297 mm
Kích thước khổ giấy A5 : 148 x 210 mm

Kích thước các khổ giấy văn phòng A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
Khổ A Kích thước (mm) Khổ B Kích thước (mm) Khổ C Kích thước (mm)
A0 841×1189 B0 1000×1414 C0 917×1297
A1 594×841 B1 707×1000 C1 648×917
A2 420×594 B2 500×707 C2 458×648
A3 297×420 B3 353×500 C3 324×458
A4 210×297 B4 250×353 C4 229×324
A5 148×210 B5 176×250 C5 162×229
A6 105×148 B6 125×176 C6 114×162
A7 74×105 B7 88×125 C7 81×114
A8 52×74 B8 62×88 C8 57×81
A9 37×52 B9 44×62
A10 26×37 B10 31×44
A11 18×26 B11 22X31
A12 13×18 B12 15×22
A13 9×13

Thông thường kích thước khổ to lớn hơn khổ nhỏ một nửa, như A5 bằng một nửa A4 và A4 bằng một nửa A3.
Kích thước chi tiết vui lòng xem bảng sau:
Kích thước giấy chuẩn dùng trong văn phòng và in ấn.