Thứ Tư

Khi lòng tốt bị lợi dụng!

Xem vi deo này xong mình mới nhận ra xã hội này thật giả không biết chỗ nào mà tránh nữa.